Platforma kursów Cloud Academy

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w  Nowym Sączu oferuje Państwu szereg profesjonalnych kursów.

Dzięki najnowocześniejszemu systemowi edukacyjnemu w Polsce - Cloud Academy (CloudA) - uczestnik kursów ma pełną swobodę i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji. CloudA stworzona przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University umożliwia realizowanie kursów z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Dla osób wybierających tradycyjny kontakt z wykładowcami, CloudA wspiera kompleksową obsługę procesu dydaktycznego oraz zapewnia Studentowi pełny wgląd do wszystkich potrzebnych informacji. Jedną z najważniejszych funkcjonalności CloudA jest multistrumieniowa transmisja zajęć, umożliwiająca realizację nie tylko wykładów, ale również ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych. Osoba prowadząca zajęcia ma możliwość komunikowania się na bieżąco ze słuchaczami zarówno w formie głosowej, jak i czatu.

Uczestnicy  maja do wyboru zarówno pełną realizację wybranego kursu, łącznie z wszystkimi formami zaliczeń (potwierdzone przez certyfikat ukończenia kursu oraz transkrypt), jak i uczestnictwo bez konieczności weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności (potwierdzone przez certyfikat uczestnictwa w kursie).

Możliwość uzyskania dofinansowania na nasze kursy i studia podyplomowe !!!

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS może przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie. WSB-NLU pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu/studiów.

Kategorie kursów
Informatyka
Programowanie
Psychologia
Zarządzanie
Inne
Kursy dostępne w CloudA
donePomyślnie zapisano zmiany.
error_outlineBłąd, coś poszło nie tak