Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Nazwisko Dziecka
*Imię Dziecka
*Pesel Dziecka
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
*Adres zamieszkania (prosze podać kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)
*Klasa
*Szkoła
*Dane Osobowe Rodziców (proszę podać Imię, Nazwisko, Pesel i adres zamieszkania)
*adres e-mail Rodzica ((proszę sprawdzić poprawność wpisanego adresu; podanie adresu e-mail jest konieczne ze względu na elektroniczny sposób komunikowania się Organizatorów zajęć z Uczestnikami))
*nr telefonu Rodzica (telefon do szybkiego kontaktu)
*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_SAD
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych moich i dziecka przez Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Dziecięcego Uniwersytetu I wieku WSB-NLU zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) )
*Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej Dziecięcego Uniwersytetu I Wieku WSB-NLU oraz w materiałach informacjno-promocyjnych (np. zdjęcia i filmy z zajęć) )
*Zobowiązanie do wpłaty
Pole jest wymagane
(Zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wys. 50 PLN (świadczenie usług i z tymi usługami związanych czynności, zgodnie z Art.43 pkt.1 ust.26a).)
*Zgoda na otrzymywanie informacji
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach WSB-NLU drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.)
*data i podpis Rodzica/Opiekuna


Powrót

Wydarzenie
Zapisy do Dziecięcego Uniwersytetu I Wieku - rok. 2017/18

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 została otwarta !

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University zaprasza do Dziecięcego Uniwersytetu I wieku. 

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w ciekawych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowy plan zajęć zostanie przekazany po zamnkęciu zapisów.